PCSS – inwestor projektu

logo_pcssPoznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, powstało w 1993 roku w celu budowy i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce. Infrastruktura ta obejmuje miejską światłowodową sieć w Poznaniu, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej i Archiwizacji oraz krajową naukową sieć szerokopasmową.

W 2000 roku narodziła się koncepcja Polskiego Internetu Optycznego, jako podstawowego elementu infrastruktury informatycznej nauki, a szerzej – społeczeństwa informacyjnego. W efekcie, już w 2003 roku, powstała jedna z najnowocześniejszych na świecie sieci szerokopasmowych o nazwie PIONIER. Obecnie obejmuje ona ponad 5400 kilometrów własnych światłowodów, umożliwiając środowisku naukowemu prowadzenie zaawansowanych badań w konsorcjach międzynarodowych, np. w obszarze fizyki wysokich energii, radioastronomii, biologii molekularnej i medycyny.

W PCSS zlokalizowany jest także węzeł paneuropejskiej sieci naukowej GÉANT3. Za pośrednictwem tego węzła, sieci PIONIER i dołączonych do niej miejskich sieci światłowodowych, całe polskie środowisko naukowe uzyskuje szerokopasmowe połączenie z Internetem i sieciami naukowymi całego świata. Sieć PIONIER i dołączona do niej infrastruktura obliczeniowa stanowi integralną część europejskiej przestrzeni badawczej. Można więc w skrócie powiedzieć, że Poznań jest sieciową stolicą Polski.

Wraz z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym prowadzone są szeroko zakrojone, intensywne prace badawczo-rozwojowe w obszarach sieci nowych generacji, rozproszonego przetwarzania danych w strukturach gridowych, portali i zarządzania danymi oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Badania te mają wymiar globalny, bowiem realizowane są głównie w ramach kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej. PCSS uczestniczył i uczestniczy w przeszło 100 takich projektach, 8 z nich koordynując. Przez 20 lat swojej działalności w Centrum zrealizowano łącznie już ponad 130 projektów badawczych i strukturalnych.

Powstająca w Polsce nowoczesna infrastruktura sieci naukowych stworzyła także szansę przyłączenia do niej głównych jednostek administracji publicznej: urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dołączone są też urzędy miast, w tym Urząd Miasta Poznania, którego rozbudowana sieć obejmuje około 20 lokalizacji. Ponadto, do sieci naukowych dołączonych jest wiele instytucji użyteczności publicznej, np. biblioteki, muzea, archiwa i szpitale (w tym wszystkie kliniczne). Dzięki temu stworzone zostały warunki do realizacji przez samorządy, wspólnie ze środowiskiem naukowym, szeregu innowacyjnych usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego. Przykładem może być odbieranie, w szerokopasmowym Internecie, publicznej telewizji w trybie „na żywo” i „na żądanie” oraz specjalizowanych kanałów tematycznych, a także odbiór radia przez Internet.

Jedną ze specjalności PCSS jest oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych. Bazując na tym oprogramowaniu, we współpracy z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych, powstała Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, która zapoczątkowała powstawanie regionalnych bibliotek cyfrowych w wielu województwach. Obecnie istnieje ponad 50 cyfrowych księgozbiorów w całej Polsce, które zrzeszone są w Federację Bibliotek Cyfrowych. Dzięki sieci PIONIER zlecenie przeszukania jednej pozycji obejmuje wszystkie księgozbiory cyfrowe w kraju.

Oczywiście jednym z głównych obszarów współpracy PCSS ze środowiskiem samorządowym, a w szczególności z Urzędem Miasta Poznania, są usługi e-administracji: obsługa mieszkańców Poznania, zakładanie działalności gospodarczej, nabór do szkół i przedszkoli, wspomaganie turysty odwiedzającego Poznań. Szereg powstałych u nas rozwiązań stało się wzorcem i inspiracją dla innych metropolii, a miasto Poznań, dzięki ich wdrożeniu, stało się krajowym liderem w tej dziedzinie. Bardzo ważnym obszarem dla wprowadzenia nowych usług jest medycyna. PCSS zainicjował prace i uruchomił pilotowy portal Telemedycyna Wielkopolska dla telekonsultacji w specjalizacji chirurgii urazowej, a obecnie, wspólnie z pięcioma klinikami Uniwersytetu Medycznego, Politechniką Poznańską i 26 wielkopolskimi szpitalami regionalnymi, realizuje projekt Wielkopolskie Centrum Telemedycyny.

Nowoczesna na skalę globalną e-infrastruktura, wysoki poziom prac badawczo-rozwojowych i wiele wdrożeń, stanowią podstawę do rozwijania przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe współpracy ze środowiskiem biznesowym, mającej na celu budowanie gospodarki opartej na wiedzy. PCSS jest Centrum Doskonałości firmy Sun Microsystems, Centrum Innowacji Microsoft oraz współzałożycielem, wraz z Urzędem Miasta Poznania, Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, zrzeszającego ponad 40 firm ICT z naszego regionu.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest miejscem budowania karier zawodowych wybitnych absolwentów najlepszego w Polsce kierunku Informatyka, prowadzonego na Politechnice Poznańskiej przez Instytut Informatyki, z którym PCSS ściśle współpracuje.

W akademickim mieście nad Wartą powstał więc silny ośrodek integrujący trzy główne stymulatory rozwoju: edukację, naukę i innowacje. Stwarza to warunki dla realizacji programu Cyfrowy Poznań, planowanego jako jeden z priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

 

http://www.pcss.pl/